Związek Banków Polskich (ZBP) – jaką ma rolę?

wysokie budowle

Związek Banków Polskich to instytucja, która wspiera standardy rozwoju polskiego sektora bankowości. Na rynku działa od ponad 28 lat. Jak działa ZBP? Kto wchodzi w jego skład? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Związek Banków Polskich – co to jest?

Związek Banków Polskich, czyli ZBP to samorządowa organizacja, która zrzesza banki działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone na podstawie prawa polskiego. Została ona powołana w styczniu 1991 roku. Podstawą prawną, która reguluje funkcjonowanie ZBP, jest ustawa z 30 maja 1989 roku, o izbach gospodarczych.

Misją ZBP jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspieranie przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”.

Przy Związku Banków Polskich został powołany Sąd Polubowny i Bankowy Arbitraż Konsumencki. Podmioty te mają na celu efektywne rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów między konsumentami a bankami. Została też utworzona Komisja Etyki Bankowej, która ma za zadanie dokonywać oceny przestrzegania zasad etycznych określonych w Kodeksie Etyki Bankowej, w szczególności przez banki i ich pracowników. Warto zaznaczyć, że Kodeks ma też na celu poszanowanie zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej promocji oraz w reklamie oferowanych usług.

Ponadto, z inicjatywy i przy współudziale ZBP powstały instytucje infrastruktury bankowej, do których zaliczamy:

 • Krajową Izbę Rozliczeniową,
 • Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości,
 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • Exatel,
 • BondSpot,
 • First Data Polska,
 • BIG InfoMonitor.

ZBP współpracuje również z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach.

Związek Banków Polskich – skład

W skład ZBP wchodzi ponad sto instytucji finansowych, takich jak banki komercyjne, instytucje kredytowe oraz banki spółdzielcze. Ponadto, członkiem organizacji może zostać oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego, który prowadzi działalność w Polsce na podstawie prawa polskiego. Należy podkreślić, że członkostwo w Związku jest dobrowolne.

Podmioty wchodzące w skład Związku Banków Polskich tworzą trzy następujące sekcje:

 • banki duże – wysokość ich funduszy własnych musi przekraczać 700 mln zł, a w przypadku banków będących członkami bankowej grupy kapitałowej w Polsce – 1,4 mld zł.
 • banki średniej wielkości i oddziały instytucji kredytowych – wysokość funduszy własnych banków nie może przekraczać 700 mln zł.
 • banki spółdzielcze i zrzeszające.

Do członków ZBP zaliczamy, między innymi: Alior Bank, Bank BPH, BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Santander, mBank, mBank Hipoteczny, ING Bank Śląski, PKO BP, Toyota Bank, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy w Gliwicach, Bank Spółdzielczy w Kielcach, Beskidzki Bank Spółdzielczy. Aktywa wszystkich instytucji należących do Związku obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Członkowie organizacji mają swoje prawa. Przede wszystkim mogą oni uczestniczyć w pracach Związku Banków Polskich, zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności, mieć dostęp do informacji o prowadzonej przez niego działalności, a także korzystać z jego pomocy w zakresie określonym w statucie. Należy podkreślić, że każdy członek Związku ma czynne oraz bierne prawo wyborcze do jego organów (ma jeden głos).

Związek Banków Polskich – czym się zajmuje?

Głównym celem ZBP jest tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowości, a także współdziałanie z organami państwa w tym celu. Dzięki swoim działaniom ma stymulować wzrost gospodarczy i zwiększać znaczenie polskiej bankowości oraz gospodarki na rynku międzynarodowym.

Ponadto, w statucie Związku Banków Polskich możemy znaleźć informację, że do jego zadań należy: “organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej, w tym zwłaszcza w zakresie: 

 • rozliczeń pieniężnych, obrotu czekowego i kartowego,
 • standaryzacji instrumentów rynków finansowych,
 • zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
 • kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej,
 • bezpieczeństwa banków i przeciwdziałania wykorzystywaniu banków w działalności przestępczej,
 • prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenia forum dyskusji i spotkań środowiska bankowego,
 • kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej.

Co więcej, Związek Banków Polskich tworzy i rozwija instytucje sektora bankowego w zakresie m.in. rozliczeń pieniężnych, organizacji izb rozliczeniowych, wymiany informacji, podpisu elektronicznego i certyfikacji, szkolnictwa oraz badań. Należy wspomnieć, że wszystkie te zadania wykonują powołane zespoły, rady i komitety.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP

Związek Banków Polskich jest również inicjatorem Systemu Dokumentów Zastrzeżonych, czyli bazy skradzionych i zagubionych dokumentów. System ten działa od 1997 roku. Ma on na celu chronić przed wyłudzeniami z użyciem tożsamości osób, które utraciły dokumenty.

Należy podkreślić, że informacje dotyczące dokumentu zastrzeżonego w Centralnej Bazie Danych, bardzo szybko pojawią się we wszystkich placówkach bankowych, a także u innych uczestnikach Systemu. Do instytucji innych niż banki, które mogą korzystać z tego programu, zaliczamy m.in. agentów rozliczeniowych, dostawców internetu, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, hotele, kancelarie prawne oraz notarialne, pośredników finansowych, przedsiębiorców udzielający kredytów kupieckich, sklepy internetowe.


Utracone dokumenty można zastrzec w bankach, niezależnie od tego, czy jesteśmy jego klientami, oraz telefonicznie, pod numerem 828 828 828.

Bankowy Rejestr ZBP a kredyt – co musisz wiedzieć?

Związek Banków Polskich to także twórca bazy Bankowy Rejestr ZBP. Jest to baza, w której gromadzone są dane podmiotów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banków. Trafiają do niego osoby, których opóźnienie w spłacie długu wynosi minimum 60 dni, natomiast całkowita kwota zaległości przekroczyła 200 zł (w przypadku klienta indywidualnego) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorcy). Związek Banków Polskich przetwarza informacje, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, PESEL, NIP i REGON. Dane przechowywane są nawet przez 5 lat.

Dane zebrane w Bankowym Rejestrze ZBP można sprawdzić bezpośrednio, wnioskując o to w Biurze Obsługi ZBP lub za pośrednictwem współpracujących z nim podmiotów. Informacje z Bankowego Rejestru udostępniane są w raportach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej.

Należy wspomnieć, że z rejestru ZBP korzystają zarówno banki, jak i instytucje pożyczkowe. Zatem bez względu na to, czy wnioskujesz o kredyt czy o chwilówkę, może się zdarzyć, że pożyczkodawca sprawdzi, czy w bazie ZBP znajduje się Twoje nazwisko. Jeśli tak się stanie, Twój wniosek może zostać odrzucony. Aby tego uniknąć, powinniśmy zadbać o terminową spłatę zobowiązań.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*